DODATNA STROKOVNA POMOČ 2014-2015

1. Dodatna strokovna pomoč

Na šoli imamo tudi učence s posebnimi potrebami. Učenci s posebnimi potrebami so učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja. Ti učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. (ZOsn,12. člen)

Sem uvrščamo učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, učence s čustvenimi motnjami in motnjami vedenja, gibalno ovirane, dolgotrajno bolne, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, z motnjo v duševnem razvoju, z govorno-jezikovnimi motnjami in avtističnimi motnjami.

Učenci so vključeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno učno in strokovno pomočjo.

1.1. Dodatno strokovno pomoč za premagovanje primankljajev, ovir oz. motenj izvajajo:

Anamarija Novak (socialna pedagoginja),
Nina Šolar in Dunja Sinobad (pedagoginji),
Špela Slabe in Simona Pintar (specialni pedagoginji),
Ivica Gracelj (psihologinja).

1.2. Dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč izvajajo učitelji:

MAT:
Irma Bertoncelj Kordež
Vesna Ipavec
Darja Torkar
Tamara Oštir

TJA:
Alja Štendler

SLO:
Katra Kržišnik

FIZ/KE:
Katarina Stare

ŠPO:
Nina Zupan
Karmen Malej

NAR:
Mojca Čadež

RS:
Helena Stare

PS:
Teja Toman

2. Izobraževanje učencev z učnimi težavami, brez odločbe o usmeritvi v DSP

Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.(ZOsn,12. a člen)

2.1. Individualno in skupinsko učno pomoč izvajajo:

na RS – Simona Pintar in Špela Slabe (PŠ Ljubno in Mošnje)
na PS – Anamarija Novak, Katarina Stare, Dunja Sinobad, Nina Šolar

3. Spremljevalci gibalno oviranih otrok:

Nataša Šmid
Saša Podlesnik
Marko Grimani

Koordinatorica za dodatno strokovno in učno pomoč učencem s posebnimi potrebami je Nada Šmit.