Šolo upravljata ravnateljica in Svet šole.

Svet šole

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Breda Poličar, Sandra Zadnikar, Cvetka Puhar), pet predstavnikov šole (Boris Mohorič, Tjaša Jazbec, Tanja Kozel, Manca Trojar, Mojca Knaflič) in trije predstavniki staršev (Ervin Bec, Matej Gašperšič in Metka Škufca).

Predsednik Sveta šole: Boris MOHORIČ
Namestnica predsednika Sveta šole: Matej GAŠPERŠIČ

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole. Sprejema program razvoja šole, odloča o izvajanju oblik diferenciacije, sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi. Odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov.

Obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki. Odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom ustanovitve.

Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja za nadstandardne storitve, daje mnenje o predlogu razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnih dosežkih in problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predsednik sveta staršev: Ervin Bec
Podpredsednik sveta staršev: Uroš Poljšak