Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja za nadstandardne storitve, daje mnenje o predlogu razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnih dosežkih in problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predsednica sveta staršev: Marko Bijol
Podpredsednik sveta staršev: Robert Guštin

Dokumenti

Besedilo, ki vsebuje osebne podatke ali občutljive podatke poslovne narave, je izbrisano iz dokumentov, ki so namenjeni objavi na spletni strani. Ostalo gradivo je priloženo arhivskemu izvodu zapisnika in se hrani v arhivu šole.

Datoteke za prenos: