Učencem zagotavljamo varnost

 • z izvajanjem osnovnega preventivnega zdravstvenega programa;
 • z izvajanjem prometnovarnostnega programa, ki obsega:
 • izvajanje učnega programa prometne vzgoje pri rednem pouku,
 • vsakodnevno osveščanje učencev o doslednem upoštevanju prometnih predpisov pri vključevanju v promet kot pešci, kolesarji ali kot vozači, s poudarkom na odgovornem vedenju,
 • prikaz varnih dohodov do šole s prometnovarnostnim načrtom na obeh vhodih v šolo in na podružnicah,
 • osveščanje staršev o njihovi vlogi in odgovornosti pri vzgoji otrok za varno vključevanje v promet,
 • urejanje prometa s prometno signalizacijo na vseh dohodih v šolo, omejitev dostopa vozil do šolske stavbe.

Drugo:

 • z varovanjem in nadzorom vhodov v šolo in garderob učencev na predmetni stopnji, z elektronsko vodenim sistemom zaklepanja in odklepanja vrat, z doslednim zaklepanjem garderob na razredni stopnji;
 • z video nadzorom šolskih prostorov in okolice šole;
 • z dežurno službo učencev v času pouka na glavnem vhodu v šolo in na vhodu na razredni stopnji ter z dežurstvom učiteljev med glavnimi odmori in 6. šolsko uro v spodnji avli;
 • z oblikovanjem oddelkov in skupin učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi in z zagotavljanjem ustreznega števila spremljevalcev v različnih dejavnostih, v skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje učnih načrtov;
 • z varovanjem šolskih objektov matične in podružničnih šol z alarmnim sistemom, povezanim z Varnostno službo Rival – VTS, d.o.o., Ljubljana ter njihovimi dnevnimi in nočnimi obhodi;
 • s prisotnostjo varnostnika na matični šoli v času zaključevanja pouka, ko učenci odhajajo iz šole, ter ob javnih prireditvah.

Poučimo otroke o varnem obnašanju na cesti! Največjo varnost učencev in šole bomo dosegli le, če bomo vsak zase in vsi skupaj ravnali samozaščitno.