Poslanstvo šolske knjižnice

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela. Skrbi za informacije in ideje, ki so temelj za uspešno delovanje v informacijski družbi. Učencu omogoča, da razvija spretnosti, ki so temelj za njegovo umestitev v družbi. Uporabniku nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki mu omogočajo, da postane kritični mislec, sposoben razsojanja in primerjanja informacij pridobljenih iz različnih virov.

Članstvo, članska izkaznica

Člani šolske knjižnice so vsi učenci in vsi zaposleni na šoli. Učenci postanejo člani šolske knjižnice z vstopom v šolo in dobijo člansko izkaznico, ki je veljavna vsa leta šolanja.

Čas odprtosti knjižnice

Šolska knjižnica je odprta vsak dan od 8.00 do 13.30.
Urnik izposoje se nahaja ob vhodu v šolsko knjižnico.

Izposoja knjižničnega gradiva

Izposojanje gradiva je brezplačno. Učenec si lahko naenkrat izposodi do pet knjig, vrniti pa jih mora najkasneje v dveh tednih, lahko pa čas izposoje podaljša. Revije je potrebno vrniti v treh dneh. Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije…) se lahko uporablja samo v prostorih knjižnice.
Ob koncu šolskega leta morajo učenci vrniti vse izposojeno gradivo.

Odnos do knjižničnega gradiva

Do knjižničnega gradiva imamo spoštljiv odnos, zato ga ne trgamo, režemo, uničujemo, niti po njem ne pišemo ali podčrtujemo.
Učenec je za izposojeno gradivo odgovoren in ga mora vrniti nepoškodovanega. Če učenec gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z novim ali plačati nakup novega izvoda.

Knjižnični bonton

  • V knjižnico ni dovoljeno prinašati hrane in pijače.
  • Ob vstopu v knjižnico morajo učenci odložiti šolske torbe in vse ostale stvari, ki jih ne potrebujejo za delo v knjižnici.
  • V knjižnici ni dovoljeno glasno govorjenje, razgrajanje, uporaba mobilnih telefonov…
  • Učencem je dovoljena uporaba računalnika po predhodni najavi in dogovorom s knjižničarko.
  • V primeru kršenja pravil, knjižničarka prosi učenca, ki moti, da zapusti knjižnico.

Učbeniški sklad

Vsi učenci imajo možnost izposoje učbeniških kompletov preko učbeniškega sklada. Vsako leto v mesecu maju so starši pisno obveščeni o možnostih in pogojih izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada. Izposoja učbenikov je brezplačna, saj vse stroške izposojevalnine krije Ministrstvo za šolstvo in šport. Učenec je dolžan ob koncu šolskega leta vrniti nepoškodovane učbenike. V kolikor je učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, se zaračuna odškodnina po veljavnem ceniku.