Skupnost učencev

Skupnost učencev

Učenci oddelka so organizirani v oddelčno skupnost. Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolski parlament. Oddelčne skupnosti se povezujejo tudi v skupnost učencev šole. O tem se odločijo na prvem sklicu parlamenta. Prvi parlament skliče v mesecu septembru ravnatelj.

Skupnost učencev na predmetni stopnji vodi mentorica Ivica Gracelj, na razredni stopnji pa mentorica Helene Stare, razredna učiteljica.

Na podružnicah vodijo skupnost učencev učiteljice, imenovane po delovnem načrtu.