Vozni red avtobusa

Vozni red avtobusa, Velikost: 486.52 kB

Vozni red kombija

Vozni red kombija, Velikost: 65.39 kB

Za prevoze bomo poskrbeli v skladu z zakonodajo in v skladu z dogovorom o izvajanju prevozov z ustanoviteljem šole – Občino Radovljica.
Vozni red bo prilagojen tudi novim zahtevam devetletne osnovne šole, vključen bo v letni delovni načrt.

VOZNI RED

Prevozi s šolskimi avtobusi so organizirani na relacijah:

Radovljica–Lancovo–Sp., Zg. Lipnica
Radovljica–Zapuže–Begunje–Zadnja vas
Radovljica–Mošnje–Sp., Zg. Otok–Črnivec–Brezje
Radovljica–Črnivec–Dobro Polje–Posavec–Otoče–Ljubno

Učenci vozači, ki obiskujejo podružnico v Mošnjah, se vozijo v Mošnje in iz Mošenj z avtobusi po voznem redu, ki velja sicer za učence vozače matične šole. Učenci iz Otoč in s Posavca, ki obiskujejo podružnico v Ljubnem, se vozijo v Ljubno do kulturnega doma in iz Ljubnega z avtobusi po voznem redu, ki velja sicer za učence vozače matične šole.

Prevoz s šolskim kombijem na matično šolo je organiziran za učence vozače razredne stopnje iz naselij Vrbnje, Gorica in Nova vas. Prevoz s šolskim kombijem na podružnično šolo Mošnje (za učence 1. razreda) pa je organiziran s Peračice, z Brezij in s Črnivca.

Prevoze učencev bomo naknadno urejali še na osnovi sklepov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in z ustanoviteljico šole.

Za vse relacije je izdelan vozni red prihodov in odhodov avtobusov oz. kombija. Z voznim redom so učenci vozači seznanjeni pred pričetkom pouka (objavljen je na spletni strani šole).

Prevozi učencev so organizirani tako, da so usklajeni z urnikom začetka in konca pouka in z možnostjo prejemanja kosila. Pred šolo je urejeno postajališče, kjer vozači lahko varno počakajo na avtobus.