NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA  V 6. IN 9. RAZREDU – šolsko leto 2019/2020

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek preverjanja znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Temeljni cilj NPZ  je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 9. razreda, od  šolskega leta  2013/2014  pa tudi za vse učence 6. razreda. Učencem se k nacionalnemu preverjanju znanja ni treba prijavljati, ker to uredi šola.

Preverjanje je samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 minut.
Preverjanje se izvede v enem roku, praviloma v maju tekočega leta, naknadnega roka ni.
Šola ob koncu šolskega leta učence pisno obvesti o dosežkih pri NPZ-ju z obvestilom, ki je priloga k spričevalu.

Ob koncu drugega obdobja (v 6.razredu)  se preverja znanje iz:

  • matematike,
  • slovenščine,
  • tujega jezika- angleščine.

Ob koncu tretjega obdobja (v 9.razredu)  se preverja znanje iz:

  • slovenščine,
  • matematike,
  • tretjega predmeta, ki ga  določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda , v šolskem letu 2019/20 je za našo šolo izbrana ANGLEŠČINA.

Učenci preizkuse rešujejo v papirnati obliki, naloge so zaščitene s šiframi,  vrednotenje pa opravljajo učitelji elektronsko  s pomočjo računalniškega programa.  Tudi vpogledi v ovrednotene naloge in poizvedbe potekajo  elektronsko. O tem bodo učenci in starši sproti obveščeni.

Koledar aktivnosti za 6. in 9. razred:

DATUM AKTIVNOST 6. r 9.r
2. september 2019 Objava sklepa o izboru  predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda.   +
5. maj  2020-torek NPZ iz slovenščine + +
7. maj  2020- četrtek NPZ iz matematike + +
11. maj 2020- ponedeljek NPZ iz tretjega predmeta   +
11. maj 2020- ponedeljek NPZ iz tujega jezika- angleščine +  
 1. junij 2020-poned. Seznanitev učencev z dosežki   +
 1.6., 2.6., 3.6. 2020 Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili.   +
 8.6.2020 Seznanitev učencev z dosežki +  
 8.6.,9.6.,10.6. 2020 Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili. +  
15. junij 2020 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ   +
24. junij 2020 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ +

Podroben opis načina opravljanja nacionalnega preverjanja znanja je objavljen  v NAVODILIH ZA IZVEDBO NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V OSNOVNI ŠOLI, ki so objavljena na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: www.ric.si ( Nacionalno preverjanje znanja- Informacije za učence in starše).

Podroben koledar nacionalnega preverjanja znanja za šolsko leto 2019/2020 se nahaja na povezavi TUKAJ.

Za vse informacije se obrnite na Pjerino Sovdat, koordinatorico nacionalnega preverjanja znanja naše šole.