Svetovalna služba

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19:


080 51 00 // 24 UR NA DAN // BREZPLAČNO


3. 11. 2020 je bil vzpostavljen Telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji COVID-19. Na brezplačni telefonski številki 080 51 00 vsak dan 24 ur na dan, vse dni v tednu strokovno pomoč nudijo izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja. S telefonom želimo zagotoviti dostopno podporo ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo z različnimi stiskami. Telefon je nastal v sodelovanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Društva psihologov Slovenije, Rdečega križa Slovenije, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Zaupnega telefona Samarijan, Združenja zakonskih in družinskih terapevtov in Zveze prijateljev mladine Slovenija – TOM telefon. Več o tej vsebini na spletni strani NIJZ.

 

Kdo smo?

mag. Nataša Leban

svetovalna delavka

Dodatna strokovna pomoč, otroci s posebnimi potrebami, učne težave, Šolski sklad

Jelka Berce

svetovalna delavka

Delo z nadarjenimi, poklicno usmerjanje, dejavnosti pomoči in svetovanje, šolska skupnost, otroški parlament

Anamarija Novak

dodatna strokovna pomoč
Govorilne ure: sreda, 10.30–11.15, pisarna
anamarija.novak1@guest.arnes.si
04/533 75 25

Vrstniška mediacija

Kakšno nalogo ima svetovalna služba?

Temeljna naloga svetovalne službe je kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj šole s tem, da sodeluje z vsemi udeleženci, ki so vpeti v delo institucije – torej sodeluje z otroki, vzgojitelji, učitelji, starši, vodstvom in zunanjimi ustanovami.

Na podlagi svojega specifičnega  znanja pomaga preko svetovalnega odnosa  na strokovno avtonomen način čim bolj učinkovito uresničevati zastavljene vzgojno izobraževalne cilje.

Delovanje svetovalne službe je povezano in prepleteno preko:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojnih in preventivnih dejavnosti,
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Sodelovanje svetovalne službe z ostalimi

Svetovalna služba sodeluje na mnogih področjih življenja in dela v šoli. Pogosto deluje  na  področju učenja kulture odnosov, vzgoje, klime, reda, telesnega, osebnega in socialnega razvoja ter na področju socialno-ekonomskih stisk udeležencev.

Dejavnosti pomoči obsegajo tako neposredne oblike dajanja pomoči posamezniku ali skupini v obliki svetovanja, kot tudi posredne strokovne aktivnosti v obliki posvetovanj in koordiniranja znotraj in izven šole.

Razvojne in preventivne dejavnosti svetovalne službe so del razvojnih nalog šole. Temeljijo na razvojno-analitičnem delu, ki spremlja in ugotavlja obstoječe stanje. Del razvojnih nalog so različne preventivne oblike dela, usmerjene na  posameznika ali skupino, lahko pa vključujejo tudi analizo stanja v ožjem in širšem okolje.

Dejavnosti načrtovanja in evalvacije so pomembne za operacionalizacijo dela, za vrednotenje, za zagotavljanje razvoja stroke, za reševanje kompleksnih problemov …

Področja dela

Dodatna strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami

Učenci s posebnimi potrebami (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebam, Uradni list RS, št. 3/2007) so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo:

 • prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali
 • prilagojene programe vzgoje in izobraževanja ali – posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Otroke s posebnimi potrebami se usmerja v programe vzgoje in izobraževanja ob upoštevanju dosežene ravni razvoja, zmožnosti za učenje in doseganja standardov znanja, etiologije in prognoze ter ob upoštevanju kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami.

Kdo in kako lahko pridobi pomoč?

Pisno zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, vložijo starši. Vloga mora vsebovati zahtevo za uvedbo postopka, strokovno dokumentacijo, ki jo je mogoče pridobiti na podlagi že opravljenih obravnav otroka, in poročilo šole, ki jo otrok obiskuje. Kot strokovna dokumentacija štejejo: pedagoška, defektološka, socialna, psihološka, medicinska in druga poročila.

Če starši ne vložijo zahteve pa šola, zdravstveni, socialni ali drug zavod meni, da je usmeritev potrebna, lahko pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo poda predlog za uvedbo postopka, katerega obenem vroči tudi staršem. Če Zavod Republike Slovenije za šolstvo ugotovi, da je usmeritev potrebna, uvede postopek usmerjanja in o tem obvesti predlagatelja in starše.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo izda odločbo o usmeritvi na podlagi strokovnega mnenja, ki ga pripravi komisija za usmerjanje prve stopnje, ki jo sestavljajo trije stalni člani: defektolog, psiholog in zdravnik specialist pediater ali zdravnik specialist šolske medicine. Komisija lahko poda strokovno mnenje tudi v širši sestavi, če je to potrebno zaradi vrste in stopnje otrokovega primanjkljaja, ovire oziroma motnje.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo mora izdati odločbo o usmeritvi najkasneje v šestih mesecih od dneva uvedbe postopka.

Z odločbo se določi:

 • program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja,
 • šolo ali zavod, v katerega se otrok vključi,
 • datum vključitve,

po potrebi pa tudi:

 • obseg, način in vrsto ter izvajalca dodatne strokovne pomoči,
 • pripomočke, prostor in opremo ter druge pogoje, ki morajo biti zagotovljeni za  vzgojo in izobraževanje,
 • občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno oviranemu otroku,
 • zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative,
 • rok preverjanja ustreznosti usmeritve in
 • druge pravice.

Zoper odločbo o usmeritvi lahko v roku 15 dni od njene vročitve starši vložijo pritožbo. O pritožbi odloča minister, pristojen za šolstvo, na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje druge stopnje.

Šola mora najkasneje v roku 30 dni po vključitvi otroka s posebnimi potrebami izdelati individualizirani program vzgoje in izobraževanja, s katerim se določijo: oblike dela na posameznih vzgojnih in izobraževalnih področjih, pri posameznih predmetih ali pri predmetnih področjih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči, izvajanje fizične pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka.

Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje ravnatelj šole strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci šole in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa. Pri njenem delu sodelujejo tudi starši otroka. Strokovna skupina mora med šolskim letom prilagajati individualizirani program glede na napredek in razvoj otroka ter ob koncu šolskega leta preveriti ustreznost individualiziranega programa in izdelati individualizirani program za naslednje šolsko leto.

Spletna stran Zavoda za šolstvo:  https://www.zrss.si/

Na spletni strani Zavoda za šolstvo lahko v razdelku Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pridobite več informacij o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, na voljo so vam potrebni obrazci in druge koristne informacije.

mag. Nataša Leban

svetovalna delavka

Delo z nadarjenimi učenci

Delo z nadarjenimi učenci se izvaja na podlagi Koncepta «Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci«, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999.

Cilji izobraževanja osnovne šole so poleg zagotavljanje splošne izobrazbe,  vzpodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, socialnega in duhovnega razvoja učenca ter omogočanje osebnega razvoja v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi tudi razvijanje nadarjenosti pri učencih.

Zakon o osnovni šoli in Zakon o organizaciji in financiranju nudita zakonske podlage za izvajanje koncepta dela z nadarjenimi učenci.

Nadarjeni učenci so tisti, ki kažejo visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, učnem, ustvarjalnem, voditeljskem, umetniškem in gibalnem področju in potrebujejo poleg rednega šolskega programa še posebej prilagojene programe in aktivnosti. Delo z nadarjenimi učenci se začne že v prvi triadi z možnostjo notranje diferenciacije, nadaljuje v 2. triadi z notranjo in fleksibilno diferenciacijo in 3. triadi z zunanjo  diferenciacijo. Pri delu sodelujejo vsi učitelji, ŠSS, vodstvo šole skupaj z učenci in starši.

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka po treh stopnjah: evidentiranje učencev v 3. razredu, identifikacija v 4. razredu in seznanitev  in mnenje staršev.

Delo z nadarjenimi učenci

Delo z nadarjenimi učenci poteka ob upoštevanju temeljnih načel: širitve in poglabljanja znanja, hitrejšega napredovanja, razvijanja ustvarjalnosti, upoštevanju posebnih sposobnosti in močnih interesov, spodbujanju samostojnosti in odgovornosti, skrbi za celostni osebnostni razvoj in raznovrstnosti ponudbe in omogočanje svobodne izbire učencev.

Za nadarjene učence se pripravi individualizirani program dela, pri načrtovanju  katerega sodelujejo polega učiteljev, ŠSS  tudi učenec in njegovi starši. V programu se opredelijo cilji, oblike in metode dela.

Oblike dejavnosti za nadarjene učence, ki jih šola nudi v okviru svojega programa dela so:  notranja, fleksibilna in zunanja diferenciacija in individualizacija pouka, interesne dejavnosti, dneve dejavnosti, dodatni pouk, seminarske naloge, kreativne delavnice, raziskovalne tabore, priprave na tekmovanja, itd.

Osnova dela z nadarjenimi učenci so:

1. Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, spletna stran Zavoda RS za šolstvo

2. Program dela šole za nadarjene učence za tekoče šolsko leto

Jelka Berce

svetovalna delavka

Poklicno usmerjanje

Program poklicnega usmerjanja izvajajo vsi učitelji, posebej tudi skupina za poklicno usmerjanje, ki jo sestavljajo v ožjem smislu razredniki 8. in 9. razreda, šolska svetovalna služba in vodstvo šole.

Poklicno usmerjanje oz. profesionalna orientacija je kompleksna sistematična dejavnost, ki osebi nudi strokovno pomoč pri izbiri poklica in možnosti nadaljnjega profesionalnega razvoja, upoštevajoč pri tem sposobnosti in osebnostne lastnosti osebe, kot tudi karakteristike in zahteve poklica ter delovne pogoje. Poklicno usmerjanje mora biti učencu ob temeljnem znanju tudi osnova za permanentno izobraževanje, delovne navade in oblikovanje pravilnega odnosa do dela. Osnovna šola kot najširši izobraževalni in vzgojni dejavnik ima posebno vlogo v načrtni pripravi mladine na izbiro poklica. Temeljna funkcija osnovne šole pri izbiri poklica je nuditi učencem pogoje za optimalen razvoj in aktualizacijo otrokovih sposobnosti in obenem nuditi načrtno pomoč  pri poklicnem odločanju.

Dejavnosti poklicnega usmerjanja v osnovni šoli delimo v dve skupini nalog, ki se med seboj povezujeta.

V prvo skupino nalog spadajo:

 • poklicna vzgoja
 • poklicno informiranje
 • aktualizacija sposobnostnih potencialov v vzgojno - izobraževalnem delu

V drugo skupino nalog pa uvrščamo:

 • konkretno usmerjanje učencev pred zaključkom osnovne šole na nadaljnjo pot - skupinski pristop
 • individualna pomoč oz. svetovanje pri poklicni odločitvi

Naloge prve skupine praviloma sodijo v samo dejavnost osnovne šole, nosilci nalog druge skupine pa so službe za poklicno usmerjanje v sodelovanju s šolami in njihovimi strokovnimi službami.

Pri izvajanju programa poklicnega usmerjanja sledimo:

 • Rokovniku za izvedbo vpisa v srednje šole za tekoče šolsko leto Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS
 • Razpisu za vpis v srednje šole za tekoče šolsko leto Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS
 • Programu poklicnega usmerjanja na šoli

Več informacij o vpisu v srednje šole, njihovih izobraževalnih programih in poklicih in možnostih štipendiranja:

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – www.mss.gov.si
 • Center za poklicno svetovanje – www.mojaizbira.si
 • Zavod RS za zaposlovanje (e – svetovanje) – www.ess.si
 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje – www.sklad-kadri.si
 • Spletne strani posameznih srednjih šol in njihova svetovalna služba

Jelka Berce

svetovalna delavka

Nadaljnje šolanje

Zelo težavna je odločitev, kam naprej po osnovni šoli. Aktivnosti v poklicnem usmerjanju pričenjamo že v 8., intenzivno pa se nadaljujejo s posvetovanji z učenci in s starši v 9. razredu. Ne pozabljamo pa tudi na učence, ki zaključujejo šolanje v nižjih razredih. Kam v nadaljnje šolanje? Psihologinja, ki vodi to področje, svetuje učencem devetega razreda pri ustrezni izbiri poklicne poti in vpisu v srednjo šolo.

Datoteke za prenos:

Rokovnik za vpis v srednje šole in dijaške domove 2021/22, Velikost: 59.74 kB

Za lažjo odločitev

Zaradi trenutnih razmer so srednje šole za učence 9. razreda pripravile predstavitve v e-obliki. Spoznajte srednje šole, njihove izobraževalne programe in poklice, za katere le-te izobražujejo. Seznam bomo sproti dopolnjevali s predstavitvami srednjih šol in ostalimi informacijami, ki vam bodo v pomoč pri odločitvi, ki je pred vami.

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica


Spletna stran šole: www.egss.si

Dan odprtih vrat na EGSŠ Radovljica

Spoštovani učenci, starši in skrbniki,

v okviru VRTILJAKA POKLICEV, ki ga že tradicionalno izvajamo gorenjske srednje šole, vas v četrtek, 10. decembra 2020, vljudno vabimo na  virtualni DAN ODPRTIH VRAT. Na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica vam bomo predstavili 3 programe:

Video-predstavitve si lahko ogledate tudi preko povezav s QR-kodami, ki jih najdete na naši spletni strani www.egss.si. Podrobnejše informacije dobite tudi na spletni podstrani https://www.egss.si/index.php/vpis/.

Navodila za udeležence z nameščenim Microsoft Teams:

 • Najprej se prijavite v MS Teams s svojim AAI računom.
 • S klikom na povezavo se vam bo avtomatično odprlo okno s priključitvijo v izbrani sestanek videokonference.

Navodila za udeležence brez nameščenega Microsoft Teams:

 • S klikom na izbrano povezavo se Vam bo najprej odprlo okno s 3 možnostmi.
 • Izberete DRUGO – Nadaljuj v tem brskalniku.
 • Pred priključitvijo v izbrani sestanek vpišete še vaše ime in priimek, nato pa ste že vključeni v našo predstavitev programa.

Veselimo se srečanja z vami!

Ekipa EGSŠ Radovljica

Gimnazija Kranj


Spletna stran šole: www.gimkr.si/

Dan odprtih vrat na Gimnaziji Kranj.

V luči omejitev in prilagoditev v zadnjem času, smo tudi mi prilagodili izvedbo dogodka. Datuma (24. in 26. 11. 2020) ostajata enaka, prilagojeni sta uri pričetka in način prijave.

Dijaki se bodo rednemu pouku priključili preko MS Teams. To storijo tako, da se od danes naprej na naši spletni strani http://www.gimkr.si/dogodki-in-projekti/ostalo/dan-odprtih-vrat-2020/ prijavijo na dogodek. V prijavi nam posredujejo svoj mail in istočasno že izberejo program, ki ga želijo (na voljo imajo 10 različnih kombinacij predmetov, glede na njihov interes). Prijave zbiramo do ponedeljka, 23. 11. 2020, do 10.00. Skupine so omejene na 15 učencev. Ko se bo učenec prijavil na dogodek, bo pred dogodkom na mail prejel vsa podrobna navodila za udeležbo.

Prosim vas, da informacije posredujete vašim učencem in na spletno mesto, ki je temu namenjeno, prilepite plakat, zloženko in povezavo do filmčka (https://youtu.be/n0bs7dQhzlA), ki so ga posneli naši dijaki.

V kolikor bi potrebovali seznam učencev, ki se bodo udeležili dopoldanskega Dneva odprtih vrat (in bodo zamudili uro ali dve pouka), vam ga lahko posredujem.


Oglejte si naš predstavitveni video:

Gimnazija Kranj se predstavi

Gimnazija Kranj - dan odprtih vrat, Velikost: 1.02 MB
Gimnazija Kranj - predstavitvena zloženka, Velikost: 1.80 MB

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj


Spletna stran šole: www.gfp.si/

Virtualni dan odprtih vrat na Gimnaziji Franceta Prešerna v decembru 2020

Dragi devetošolci!

Vabimo vas, da se nam pridružite na virtualnem dnevu odprtih vrat, ki ga bomo organizirali v četrtek, 17. 12. 2020, ob 18. uri preko videokonference.

Predstavili vam bomo naše programe (gimnazijo, ekonomsko gimnazijo in športni oddelek ekonomske gimnazije) ter šolske in obšolske dejavnosti.

S predstavitvijo vam želimo olajšati eno najzahtevnejših odločitev v življenju, zato vas in vaše starše vabimo, da se prijavite preko spletne strani Gimnazije Franceta Prešerna najkasneje do srede, 16. 12. 2020, do 15. ure. Najkasneje uro pred začetkom vam bomo poslali povezavo na naše druženje.

GFP-jevci se veselimo srečanja z vami in upamo, da vam bodo pridobljene informacije v pomoč, kje nadaljevati svoje šolanje.

Na Gimnaziji Franceta Prešerna bomo v šolskem letu 2021/22  vpisovali v programe:

 • Gimnazija
 • Ekonomska gimnazija
 • Ekonomska gimnazija – športni oddelek

Zaenkrat lahko devetošolci našo šolo pobliže spoznavajo preko šolske spletne strani, kjer imamo objavljenih veliko splošnih informacij.

Dnevne novice, dogodke, uspehe pa predstavljamo tudi na šolskem Instagramu in Facebooku.

Za kratko predstavitev šole smo pripravili tudi 10 minutni film, kjer naši dijaki predstavijo šolo. Objavljen je na šolskem Youtube kanalu, kjer so objavljene tudi drugi zanimivi posnetki.

Informacije o vpisu (rokovnik, informativna publikacija, zloženki, vpis športnikov ...) lahko preberete tudi na spletni strani šole pod zavihkom VPIS.

Za več informacij se lahko obrnete na:

 • svetovalno delavko Vero Dušak Prevc, telefon  059 093 344,vera.dusak-prevc@gfp.si
 • pomočnico ravnateljice Tanjo Ahčin, prof., telefon 059 093 342, tanja.ahcin@gfp.si
Gimnazija Franceta Prešerna Kranj - dan odprtih vrat, Velikost: 363.83 kB
Gimnazija Franceta Prešerna Kranj - predstavitvena zgibanka, Velikost: 1.21 MB
Gimnazija Franceta Prešerna Kranj - športni oddelek, Velikost: 4.25 MB

Gimnazija Jesenice


Spletna stran šole: www.gimjes.si

Vpis na Gimnazijo Jesenice

V Gimnaziji Jesenice smo pripravili osnovne informacije o naši gimnaziji, ki jih najdete na naši spletni strani, v zavihku Za bodoče dijake:

 • Vpis,
 • predstavitev Gimnazije Jesenice,
 • Projektni in informativni dan - utrinki iz lanskoletnih dogodkov.

Osnovne informacije vezane na vpis v 1. letnik, so na povezavi: https://www.gimjes.si/vpis/ 

Več informativnega gradiva s kratkim predstavitvenim videom, ki so ga oblikovali dijaki, v alineji Kaj dogaja, na povezavi: https://www.gimjes.si/kaj-dogaja-na-gimnaziji-jesenice/ 

V nadaljevanju si devetošolci in njihovi starši lahko ogledajo vsebine, ki jih zanimajo (šport oz. športni oddelek: priporočam ogled videa Migaj z nami, ogledajo si lahko še: ITS - interdisciplinarni tematski sklop pri katerem dijaki delajo projektno pri večih predmetih, šole v naravi, ekskurzije, interesne dejavnosti . . .).

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran


Spletna stran šole: www.geps.si

Spoznajte Gimnazijo, elektro in pomorsko šolo Piran

Spoštovani bodoči dijaki in dijakinje!

Za vas smo pripravili nekaj vsebin, ki predstavljajo našo šolo in programe, ki jih izvajamo. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na pos.geps@gmail.com, z vami pa bomo tudi na informativnih dneh, v petek 12. 2. in v soboto, 13. 2. 2021.

Potek informativnih dni bo objavljen na naši spletni strani www.geps.si naknadno, glede na potek epidemije.

Že danes pa nas lahko spoznate preko filmčkov na YouTube kanalu GEPŠ Piran in povezav, ki smo jih za vas pripravili v posebnem dokumentu v priponki na desni. Spoznali boste:

 • Gimnazijo Piran,
 • Elektro in pomorsko šolo Portorož,
 • Dijaški dom Portorož.
GEPŠ Piran - povezave, Velikost: 438.79 kB
GEPŠ Piran - zgibanka Logistični tehnik, Velikost: 172.92 kB
GEPŠ Piran - zgibanka Plovbni tehnik, Velikost: 2.07 MB

Srednja šola Jesenice


Spletna stran šole: ssj-jesenice.si

Dan odprtih vrat na Srednji šoli Jesenice: Vrtiljak poklicev 2020

Spoštovani učenci, starši in skrbniki,

Vrtiljak poklicev je vsakoletna prireditev na Gorenjskem, ki jo skupaj prirejamo vse gorenjske srednje šole. Učencem osmega in devetega razreda predstavljamo poklice, za katere izobražujemo. Zaradi epidemioloških razmer Vrtiljak poklicev letošnje šolsko leto organizira vsaka srednja šola sama v virtualni obliki.

V četrtek, 3. 12. 2020, vas vabimo, da si preko ZOOM povezave ogledate predstavitve programov:

 • tehnik zdravstvene nege,
 • vzgojitelj predšolskih otrok,
 • strojni tehnik,
 • mehatronik operater in
 • pomočnik v tehnoloških procesih.

VZGOJITELJSKA USMERITEV ob 16. uri:
https://us02web.zoom.us/j/82252923990?pwd=b2w1cXJyOVFFWXpPQXhNemkxQitEdz09

STROJNA USMERITEV ob 17. uri:
https://us02web.zoom.us/j/83159342253?pwd=SHkreXN5b3FhQlBYRm1VMmIzY2hWZz09

ZDRAVSTVENA USMERITEV ob 18. uri:
https://us02web.zoom.us/j/82769379854?pwd=d3BYdVhrOEhTTFR4NzFKcExMK0RGQT09

Predstavitve šole in naših programov v obliki kratkih filmov so dosegljive na spodnjih povezavah:


Youtube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCaeoimRhgDuJQYUBJxW5rWA

Facebook: https://www.facebook.com/ssjesenice

Spletna stran: http://ssj-jesenice.si

SŠJ - letak, Velikost: 565.54 kB
SŠJ - vabilo, Velikost: 421.28 kB

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana


Spletna stran šole: www.sggos.si

Spoznaj SGGOŠ Ljubljana preko Zoom konferenc

Vabimo vas na DAN ODPRTIH VRAT oziroma DAN ODPRTIH OKEN, saj ga bomo na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana letos izpeljali preko ZOOM konference v štirih dneh:

 • v ponedeljek, 14. 12. 2020, ob 17h bomo predstavili program OKOLJEVARSTVENI TEHNIK,
 • v torek, 15. 12. 2020, ob 17h bomo predstavili program GEODETSKI TEHNIK,
 • v sredo, 16. 12. 2020, ob 17h bomo predstavili program GRADBENI TEHNIK,
 • v četrtek, 17. 12. 2020, ob 17h pa bomo predstavili triletne programe KAMNOSEK, TESAR, ZIDAR, UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE, PEČAR - POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG in dvoletni program POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE.

Prijavite se tako, da na natasa.kolar@sggos.si pošljete sporočilo, kateri izobraževalni program vas zanima in na dan predstavitve vam bomo poslali ZOOM povezavo.

V priponkah si preberite predstavitve izobraževalnih programov in drugih dejavnosti na SGGOŠ Ljubljana.

SGGOŠ - predstavitev, Velikost: 461.73 kB
SGGOŠ - Dan odprtih oken, Velikost: 520.67 kB

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana


Spletna stran šole: oblikovna.si

Vpisal-a se bom na Oblikovno

Spoštovani bodoči dijaki,

letošnje šolsko leto je nekoliko drugačno. Ker vas zaenkrat še ne moremo obiskati na vaših osnovnih šolah, se predstavljamo drugače.

Kliknite na: OBLIKOVNA_info

Upamo, da vam bo gradivo v pomoč pri vaši odločitvi in da se srečamo na videokonferenci – virtualnem informativnem dnevu. Prvi dogodek bo 16. 12. 2020 ob 16. uri. Prijavite se na: informativnidan@ssof.si. Več si preberite v priponki.

Datoteke za prenos:

Oblikovna - povezave in informacije, Velikost: 434.16 kB
Oblikovna - vabilo na informativni dan, Velikost: 29.39 kB

Šolski center Kranj - Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Kranj


Spletna stran šole: www.sckranj.si/sesgs/

Kdo smo?

Smo strokovna in poklicna srednja šola, ki pod svojo streho združuje kar pestro paleto izobraževalnih programov iz ekonomskega, storitvenega in gradbenega področja.

Na šoli izvajamo naslednje izobraževalne programe in izobražujemo za poklice:

Srednje strokovno izobraževanje (SSI):

 • ekonomski tehnik
 • gradbeni tehnik

Srednje poklicno tehniško izobraževanje (PTI):

 • ekonomski tehnik
 • gradbeni tehnik

Srednje poklicno izobraževanje (SPI):

 • administrator
 • trgovec/prodajalec 
 • frizer
 • slikopleskar – črkoslikar
 • pečar-polagalec keramičnih oblog

Nižje poklicno izobraževanje (NPI):

 • pomočnik pri tehnologiji gradnje

Poklicni tečaj (PT):

 • ekonomski tehnik

Izvedbeni predmetniki prenovljenih programov obsegajo splošno teoretični del, obvezne strokovne module, izbirne strokovne module in del odprtega kurikula, ki je namenjen zlasti povezovanju s sfero delodajalcev. Poleg tega zajema izvedbeni predmetnik v vseh izobraževalnih programih interesne dejavnosti. V različnem obsegu glede na posamezni program in poklic pa dijaki v letih izobraževanja opravljajo tudi praktično usposabljanje pri delodajalcih. Še zlasti dragocene so pridobljene izkušnje enomesečnega praktičnega usposabljanja v tujini, kamor preko projekta mobilnosti napotimo zainteresirane dijake.

Strokovnost naših učiteljev se izraža v podajanju učne snovi s pomočjo sodobnih metod poučevanja, v uporabi IKT pri pouku in v uspehih ter dosežkih naših dijakov na tekmovanjih državnega in mednarodnega ranga strokovnega področja. Poleg uspešnosti na tekmovanjih strokovnih področij, so naši dijaki vedoželjni raziskovalci, dejavni so tudi na humanitarnem področju (vsako leto med drugim pripravijo kulturni program za starostnike) in so odlični športniki.

Smo šola, odprta za sodelovanje s starši, lokalno skupnostjo, delodajalci in različnimi državnimi institucijami. Smo tudi šola, ki ima posluh za dijake s posebnimi potrebami, ali dijake, ki uveljavljajo različne statusne pravice. Smo šola, ki se trudi izobraževati za poklice prihodnosti, v izobraževanje pa vtkati vrednoti, kot sta spoštovanje in znanje.

SESGŠ - plakat, Velikost: 1.72 MB
SESGŠ zgibanka ADMINISTRATOR, Velikost: 1.63 MB
SESGŠ zgibanka EKONOMSKI TEHNIK, Velikost: 1.62 MB
SESGŠ zgibanka FRIZER, Velikost: 1.49 MB
SESGŠ zgibanka GRADBENI TEHNIK, Velikost: 1.33 MB
SESGŠ zgibanka PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG in SLIKOPLESKAR-ČRKOSLIKAR, Velikost: 1.42 MB
SESGŠ zgibanka POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE, Velikost: 1.21 MB
SESGŠ zgibanka TESAR in ZIDAR, Velikost: 1.27 MB
SESGŠ zgibanka TRGOVEC, Velikost: 1.35 MB

Šolski center Kranj - Strokovna gimnazija


Spletna stran: www.sckr.si/sg/

Povezave do informativnih gradiv

Video - zakaj na Strokovno tehniško gimnazijo: https://youtu.be/hBP7rfQ6SLI

Video – kdo je inženir: https://youtu.be/5LFBlj_Ew00

Video – projekti dijaka Tadeja: https://youtu.be/SZcU4PCJvco

Video – projekti dijaka Marka: https://youtu.be/_u_pVD56bLY

Šolska publikacija: https://www.sckr.si/sg/publikacija.pdf

Plakat za informativni dan: https://www.sckr.si/sg/plakat.pdf

Informativna zloženka: https://www.sckr.si/sg/zlozenka.pdf

Predstavitveni video: https://youtu.be/0gBDjOpbebE

Facebook profil: https://www.facebook.com/SG.SCKR/

Instagram profil: https://www.instagram.com/SG.SCKR/

Youtube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCfY_NjtmUTinokATQt1WzXg

 

ŠCKSG - vabilo na dogodek Bomo, Velikost: 211.20 kB

Šolski center Škofja Loka - Srednja šola za lesarstvo


Spletna stran šole: http://www.scsl.si/srednja-sola-za-lesarstvo

O Srednji šoli za lesarstvo

Učenke in učenci, vabimo vas k ogledu promocijskega filma, ki je nastal v sodelovanju z dijaki naše šole. Film najdete tukaj. Prelistajte tudi šolsko publikacijo, v kateri lahko najdete številne informacije o šolanju na Srednji šoli za lesarstvo.

Za vsa vaša vprašanja smo na voljo na elektronskih naslovih ssl@scsl.si in mojca.jezersek@scsl.si.

SCSL - publikacija, Velikost: 1.32 MB

Šolski center Škofja Loka - Srednja šola za strojništvo


Spletna stran šole: www.scsl.si/srednja-sola-za-strojnistvo

O Srednji šoli za strojništvo

Na Srednji šoli za strojništvo, s 120-letno tradicijo, izobražujemo kadre za področje strojništva na nivoju: nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno tehničnega izobraževanja.

Če vas zanimajo: avtomobilizem, orodjarstvo, instalacije, vzdrževanje strojev, tehnološki procesi, radi programirate, projektirate, rešujete tehnične probleme, želite slediti najnovejšim dosežkom tehnike, radi uporabljate  produkte tega znanja, jih želite znati popraviti ali pa  z njimi rokovati? Pridružite se nam!

Vrhunsko usposobljeni profesorji, ki razpolagamo s sodobno tehnologijo, vam omogočamo modularno pridobivanje znanj in  izbiro pridobivanja specifičnih znanj, v sodelovanju z gospodarstvom.

Ob zaključku šolanja na Srednji šoli za strojništvo v Škofje Loki, boste postali tržno konkurenčni in visoko zaposljivi na področju strojništva, tako v Sloveniji, kot tudi v tujini.

Lahko pa boste nadaljevali šolanje v okviru Šolskega centra Škofja Loka, na Višji šoli za strojništvo.

ravnateljica Srednje šole za strojništvo
mag. Mojca Šmelcer

Poslanstvo

Z uporabo najnovejših tehnologij, s pomočjo sodobnih strojev in naprav, zagotavljamo in kakovostno izvajamo vzgojno izobraževalne programe na področju strojništva. Skrbimo za strokovni in profesionalni razvoj zaposlenih, ki z znanjem in prijaznim odnosom izpolnjujejo poslanstvo učitelja. Tesno sodelujemo z gospodarstvom v domačem in mednarodnem okolju. Krepimo podjetnost in inovativnost ter sledimo novim razvojnim trendom in potrebam v gospodarstvu in na trgu dela. Zvišujemo raven znanja in usposobljenosti posameznika, regije in celotne družbe ter sodelujemo pri razvoju gospodarstva in lokalne skupnosti.

Vizija

Želimo biti uspešna in prepoznavna vzgojnoizobraževalna ustanova za poklice in usposabljanja na področju strojništva tako doma kot tudi v tujini. Skušamo razvijati delovne navade in krepiti socialne in moralne vrednote. Omogočiti želimo osebno rast in strokovnost udeležencev. Naš cilj je slediti potrebam gospodarstva in njegovemu razvoju. Vsem udeležencem želimo zagotoviti znanja in veščine, ki jim bodo omogočila doseči potrebe in pričakovanja delodajalcev doma in v tujini.

Vrednote

V naše delo poskušamo vključevati tudi spodbujanje in spoštovanje naslednjih vrednot:

 • odgovornost
 • ustvarjalnost
 • strokovnost
 • kolegialnost
 • sodelovanje

Video predstavitev:

Na Srednji šoli za strojništvo Škofja Loka smo pripravili predstavitveni video šole in programov za katere izobražujemo. Vabimo vas k ogledu:

Youtube: Srednja šola za strojništvo Škofja Loka

SŠSŠL - nagovor, Velikost: 662.32 kB
SŠSŠL - predstavitev, Velikost: 5.79 MB
SŠSŠL - plakat, Velikost: 2.06 MB

Šolski center Rogaška Slatina


Spletna stran šole: scrs.si

Predstavljamo se na virtualnem kariernem sejmu

V tednu od 16. do 20. 11. 2020 na spletni povezavi karierni-sejem.si poteka virtualni karierni sejem za osnovnošolce. Na njem se predstavlja tudi Šolski center Rogaška Slatina s programi gimnazija, tehnik optik, tehnik steklarstva in steklar. Ob vstopu je potrebna registracija, sicer pa je obisk sejma za obiskovalce brezplačen.

Poklicni barometer 2020

Poklicni barometer je kvalitativna raziskava, katere cilj je opredeliti predvideno razmerje med ponudbo in povpraševanjem po poklicih v naslednjem letu, in sicer na nivoju območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) ter na nacionalni ravni. Raziskavo so v 90-ih letih zasnovali na Švedskem in jo po enaki metodologiji izvajajo v več evropskih državah. Poleg Švedske Poklicni barometer izvajajo tudi Finska, Poljska in Estonija.

Lani smo Poklicni barometer prvič izvedli v vseh 12 območnih službah ZRSZ. Raziskava je izvedena v obliki panelov, na katerih 6 do 10 strokovnjakov opredeli predvideno razmerje med ponudbo in povpraševanjem po poklicih na lokalnem trgu dela v naslednjem letu. Poleg zaposlenih na ZRSZ, ki so svetovalci za delo z delodajalci ali z brezposelnimi in zelo dobro poznajo tako potrebe delodajalcev v lokalnem okolju kot tudi sestavo, znanja in sposobnosti brezposelnih ter iskalcev zaposlitve, pri izvedbi, kadar je to mogoče, sodelujejo tudi zunanji poznavalci dogajanj na trgu dela - predstavniki agencij za zaposlovanje in študentskega servisa. V letošnjih izvedbah, ki so potekale septembra, je sodelovalo 86 ekspertov, od tega 76 notranjih svetovalcev za delodajalce in brezposelne ter 10 zunanjih strokovnjakov iz agencij za zaposlovanje in študentskega servisa.

Rezultat poklicnega barometra je razvrstitev poklicev (oz. natančneje: poklicnih skupin) v tri skupine:

 • Primanjkljaj: sem sodijo poklici, za katere se predvideva, da bodo potrebe delodajalcev po njih v naslednjem letu presegle ponudbo na trgu dela. Kadra v teh poklicih bo premalo, da bi lahko pokrili potrebe delodajalcev. Kandidatov za prosta delovna mesta bo premalo zaradi različnih dejavnikov:
 1. kandidatov za tovrstna delovna mesta ni oz. jih ni dovolj;
 2. kader sicer obstaja, a je premalo usposobljen (nima ustreznih znanj, kompetenc, veščin, izpitov, licenc ipd.) zaradi česar imajo delodajalci zato težave pri iskanju ustreznih kandidatov;
 3. delovne razmere (npr. plača, neugoden delovni čas, težko fizično delo, ipd.) odvračajo kandidate, da bi iskali zaposlitev v teh poklicih ali
 4. strukturni dejavniki (starost, dolgotrajna brezposelnost ipd.) vplivajo na nezaposljivost kandidatov, ki so na trgu dela.

Kadar se določena poklicna skupina uvrščena v primanjkljaj, je opredeljen tudi ključni razlog, ki vpliva na to, da je poklic umeščen v omenjeno kategorijo.

 • Ravnovesje: o ravnovesju govorimo, kadar predvidevamo, da bosta ponudba in povpraševanje po poklicih približno uravnotežena.
 • Presežek: v presežek sodijo poklici, za katere bo predvidoma manj razpisanih prostih delovnih mest kot bo iskalcev zaposlitve v teh poklicih. Kandidati, ki bodo iskali delo v teh poklicih, bodo težje našli zaposlitev tudi kadar bodo imeli ustrezna znanja, kompetence in veščine za opravljanje poklica.

V letošnji izvedbi smo ocenjevali 177 poklicnih skupin. Na nacionalnem nivoju so ocenjene vse vključene poklicne skupine, na ravni območnih služb pa poklicna skupina ni ocenjena v primerih, ko za ta poklic v lokalnem okolju ni niti ponudbe niti povpraševanja. Rezultate prikazujemo za vsako območno službo posebej in za nacionalno raven, za katero izračun temelji na uteževanju rezultatov glede na delovno aktivno prebivalstvo po območnih službah po posameznem poklicu.

Razmerje med ponudbo in povpraševanjem je prikazano na ravni običajnih potreb delodajalcev v poklicih, ki se nanašajo na potrebna znanja, spretnosti, sposobnosti in veščine ter običajnih značilnosti, znanj, spretnosti in sposobnosti iskalcev zaposlitve, ki v obravnavanem poklicu iščejo zaposlitev. Na ravni potreb delodajalca slednje pomeni, da specifična potreba pomeni težje pridobivanje ustreznih kandidatov, na ravni iskalca pa, da njegova strukturna specifika prav tako vpliva na možnosti za zaposlitev.

Poklicni barometer 2020, Velikost: 60.36 kB
Poklicni barometer 2020 - pojasnila, Velikost: 475.32 kB

Karierni Plac - Karierni center za mlade

Kaj je Karierni Plac?

Karierni Plac - Karierni center je stran, namenjena šolajoči mladini med 6. in 19. letom, njihovim staršem ter strokovnim delavcem, ki delujejo na področju vseživljenjskega učenja in karierne orientacije za mlade.

Naš spletni portal z informacijami o projektu, uporabnimi vsebinami in našimi kontakti: https://karierniplac.si/

Facebook profil projekta https://www.facebook.com/karierniplac

Film, ki smo ga posneli z našim ambasadorjem Mitjo Mežnarjem: https://www.youtube.com/watch?v=9eIY4hE7LDo

Vrstniška mediacija

Pri vrstniški mediaciji sta v vlogi mediatorja vedno dva učenca vrstniška mediatorja, ki vodita mediacijo med dvema sprtima učencema. Učenca morata biti pripravljena spor rešiti na miren in strpen način. Vrstniška mediatorja ju z različnimi znanji, veščinami in tehnikami usmerjata, da najdeta rešitev, ki je za oba najbolj ustrezna in sta z njo zadovoljna. Mediacija je uspešna, če učenca, ki sta bila v sporu, čutita zadovoljstvo nad rešitvijo in se iz nastale situacije naučita kaj uporabnega za svoje življenje.

Usposabljanje vrstniških mediatorjev

V šolskem letu 2020/21  bomo usposobili novo skupino vrstniških mediatorjev.

Cilji usposabljanja:

 • usposobiti učence za samostojno vodenje mediacijskega procesa pri razreševanju konfliktov med vrstniki,
 • naučiti udeležence razumevanja, obvladovanja ter mirnega in konstruktivnega reševanja konfliktnih situacij.

Usposabljanje bo potekalo v šoli v obliki delavnic, ki jih izvaja mentorica.

Delavnice medaiacije za razredno stopnjo

 • spodbuja učence, da raje uporabljajo mediacijo, kot da bi spore reševali nasilno,
 • uči sprejemati odgovornost,
 • krepi pozitivno samopodobo ter spodbuja osebnostno rast,
 • uči reševanje sporov na miren način,
 • uči prepoznavanje in poimenovanje različnih čustev,
 • uči pomen poslušanja in medsebojnega razumevanja.

Anamarija Novak

dodatna strokovna pomoč
Govorilne ure: sreda, 10.30–11.15, pisarna
anamarija.novak1@guest.arnes.si
04/533 75 25