Vozni red avtobusa

Prosimo vas, da otroke opozorite na obvezno nošenje mask in razkuževanje rok ob vstopu in izstopu.

VOZNI RED AVTOBUSA, Velikost: 485.34 kB

Vozni red kombija

Prosimo vas, da otroke opozorite na obvezno nošenje mask in razkuževanje rok ob vstopu in izstopu.

VOZNI RED KOMBIJA, Velikost: 554.96 kB

Za prevoze bomo poskrbeli v skladu z zakonodajo in v skladu z dogovorom o izvajanju prevozov z ustanoviteljem šole – Občino Radovljica.
Vozni red bo prilagojen tudi novim zahtevam devetletne osnovne šole, vključen bo v letni delovni načrt in posredovan učencem.

VOZNI RED

Prevozi s šolskimi avtobusi so organizirani na relacijah:

Radovljica–Lancovo–Sp., Zg. Lipnica
Radovljica–Zapuže–Begunje–Zadnja vas
Radovljica–Mošnje–Sp., Zg. Otok–Črnivec–Brezje
Radovljica–Črnivec–Dobro Polje–Posavec–Otoče–Ljubno

Učenci vozači, ki obiskujejo podružnico v Mošnjah, se vozijo v Mošnje in iz Mošenj z avtobusi po voznem redu, ki velja sicer za učence vozače matične šole. Učenci iz Otoč in s Posavca, ki obiskujejo podružnico v Ljubnem, se vozijo v Ljubno do kulturnega doma in iz Ljubnega z avtobusi po voznem redu, ki velja sicer za učence vozače matične šole.

Prevoz s šolskim kombijem na matično šolo je organiziran za učence vozače razredne stopnje iz naselij Vrbnje, Gorica in Nova vas. Prevoz s šolskim kombijem na podružnično šolo Mošnje (za učence 1. razreda) pa je organiziran s Peračice, z Brezij in s Črnivca.

Prevoze učencev bomo naknadno urejali še na osnovi sklepov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in z ustanoviteljico šole.

Za vse relacije je izdelan vozni red prihodov in odhodov avtobusov oz. kombija. Z voznim redom so učenci vozači seznanjeni pred pričetkom pouka (razobešen je na oglasni deski na vhodu šole in objavljen na spletni strani šole). Vsak učenec bo prejel vozni red prvi šolski dan.
Prevozi učencev so organizirani tako, da so usklajeni z urnikom začetka in konca pouka in z možnostjo prejemanja kosila. Pred šolo je urejeno postajališče, kjer vozači lahko varno počakajo na avtobus.

V PONEDELJKIH AVTOBUSI ZA PREDURO NE VOZIJO.